معادن

معدن مرور
میبد
با ظرفیت استخراج 30هزار تن وذخیره قطعی 2میلیون تن کلسیت و …
معدن رزن
همدان
با ظرفیت استخراج 100هزار تن وذخیره قطعی 4میلیون تن پلاژیو کلاز فلدسپات …
معدن آوج
قزوین
با ظرفیت استخراج 200 هزار تن وذخیره قطعی 4میلیون تن ایلیت و …
معدن فلدسپار
شورجه
با ظرفیت استخراج 100 هزار تن وذخیره قطعی 2 میلیون تن فلدسپار و …
معدن آرازگون
ای
با ظرفیت استخراج 80هزار تن وذخیره قطعی 10 میلیون تن کوارتزو …
معدن اسکوق
آذربایجان شرقی
با ظرفیت استخراج 100 هزار تن وذخیره قطعی ۱/۵ میلیون تن  کریستوبالیت و …
معدن تالک یانیق
هشترود
با ظرفیت استخراج 50 هزار تن وذخیره قطعی ۷۵۰ هزار تن خاک صنعتی و …
معدن خراسانلو
استان زنجان
با ظرفیت استخراج 80 هزار تن وذخیره قطعی 5 میلیون تن کائولینیت و …
معدن آباده
فارس
با ظرفیت استخراج 450 هزار تن وذخیره قطعی 4 میلیون تن پیروفیلیت و …
معدن دامغان
سمنان
با ظرفیت استخراج 40هزار تن وذخیره قطعی 1 میلیون تن کوارتز، ایلیت …
معدن زمهریر
آذربایجان شرقی
با ظرفیت استخراج 70 میلیون تن  وذخیره قطعی 10 میلیون تن کوارتزو …
معدن نگین
اردکان
با ظرفیت استخراج 2 میلیون  تن وذخیره قطعی 30 هزار تن بال کلی
معدن سیلیس
دامغان
با ظرفیت استخراج .. هزار تن وذخیره قطعی … میلیون تن و …
معدن فلدسپار
سیرجان
با ظرفیت استخراج میلیون تن  وذخیره قطعی میلیون تن …
معدن گرگ
باغی
با ظرفیت استخراج  2میلیون تن وذخیره قطعی 70 هزار تن و …
معدن فرازکوه
یزد
با ظرفیت استخراج 100 هزار تن وذخیره قطعی 2 میلیون تن فلدسپات سدیک

معدن گورجق
آذربایجان شرقی

با ظرفیت استخراج 2 میلیون تن وذخیره قطعی  50 هزار تنخاک صنعتی کائولینیتی SKG .

معدن علیشار
استان مرکزی

با ظرفیت استخراج 0/4 میلیون تن وذخیره قطعی  ۲۰ هزار تن خاک صنعتی کائولن و …
محصولاتمعادنتماس با ما