معدن گرک باغی

اطلاعات کلی معدن گرگ باغی

شرکتخاک معدنی و نسوز دوزج
معدنخاک صنعتی گرگ باغی
شناسه ملی۱۰۷۸۰۰۱۶۸۹۹
شماره ثبت۲۳۷
تاریخ ثبت۱۳۸۵/۰۱/۲۹
آدرساستان مرکزی – شهرستان ساوه – بخش خرقان – روستای علیشار

شماره پروانه بهره برداری: ۱۰۲/۲۱۰۲۰

تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲/۲۷

ذخیره قطعی: ۲ میلیون تن

ظرفیت استخراج: حداقل تا ۷۰ هزار تن در سال ظرفیت استخراج دارد

مساحت:  ۱۴/۶۷Km2

محصول: کوارتز – ایلیت – کائولینیت – کلریت

خاک صنعتی کائولینیتی SKB

مصارف: کاشی کف و دیوار

مشتریان: کاشی ستاره – کاشی ماهان – صدرا سرام – کاشی مریم – سها سرام – کاشی مسعود

%P2o5%Mno%Loi%So3%K2o%Na2o%Mgo%Cao%Tio2%Fe2o3 %Al2o3%Sio2Sample
۰٫۱۷۰٫۰۱>۶٫۹۱۰٫۴۵۳٫۴۶۰٫۴۲۰٫۳۵۰٫۳۲۰٫۶۲۲٫۹۵۱۶٫۵۲۶۷٫۶۴SKB
محصولاتمعادنتماس با ما