معدن نگین اردکان

اطلاعات کلی معدن نگین اردکان

شرکتمعدن کاوان فلات آسیا
معدننگین اردکان
شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۸۱۵۲
شماره ثبت۳۵۸۴۵۱
تاریخ ثبت1388/07/20
آدرساستان یزد- شهر اردکان- بخش فرانق- روستای دالمه

شماره پروانه اکتشاف: ۱۰۴۴۶

تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۸۸

ذخیره قطعی: ۲ میلیون تن

ظرفیت استخراج: ۳۰ هزار تن

مساحت:۸/۸Km2

محصول: بال کلی

مصارف:   بدنه کاشی و دیوار و کف، چینی بهداشتی، انگوب

مشتریان:  

%Cr2O3%P2o5%Mno%LOI%So3%K2o%Na2o%Mgo%Cao%Tio2%Fe2o3%BaO%Al2o3%Sio2Sample
۰٫۰۱۰٫۲۸>۴٫۴۱۰٫۴۶۳٫۲۱۱٫۱۷۰٫۴۷۰٫۱۶۰٫۹۸۰٫۸۸۰٫۰۴۱۶٫۶۳۷۱٫۴۱BLH1
۰٫۰۱۰٫۲۹۰٫۰۲۴٫۲۵۰٫۲۶۲٫۶۶۰٫۸۴۰٫۳۷۰٫۲۱۰٫۸۵۳٫۶۵۰٫۰۴۱۴٫۵۳۷۰٫۷۲BLH2
محصولاتمعادنتماس با ما