معدن فلدسپار سیرجان

پدیده ی معدنی فلات آسیا

اطلاعات کلی معدن فلدسپار سیرجان

Title Element

شرکت9:00 to 16:30
معدن9:00 to 16:30
شناسه ملی9:00 to 16:30
شماره ثبت9:00 to 16:30
تاریخ ثبت9:00 to 16:30
آدرس
%P2o5%Mno%LOI%So3%K2o%Na2o%Mgo%Cao%Tio2Fe2O3%%Al2o3%Sio2Sample
۰٫۰۲۰٫۰۱>۰٫۲۵۰٫۰۱>۰٫۲۳۶٫۹۴۰٫۱۱۰٫۲۵۰٫۰۴۰٫۴۸۱۲٫۶۸۷۹٫۰۰FS-G
۰٫۰۲۰٫۰۱>۰٫۲۹۰٫۰۱>۰٫۱۵۷٫۷۳۰٫۰۹۰٫۳۱۰٫۰۲۰٫۴۲۱۳٫۴۳۷۷٫۵۲FA-1
۰٫۰۲۰٫۰۱>۰٫۶۴۰٫۰۱>۰٫۳۴۶٫۸۴۰٫۲۳۰٫۴۶۰٫۰۳۰٫۶۷۱۲٫۶۳۷۷٫۹۹FA-2
۰٫۰۳۰٫۰۱>۰٫۵۷۰٫۰۱>۰٫۴۸۶٫۶۱۰٫۲۴۰٫۴۴۰٫۰۴۰٫۶۵۱۲٫۴۶۷۸٫۴۰FS-G1
۰٫۰۳۰٫۰۱>۰٫۴۲۰٫۰۱>۱٫۰۹۶٫۲۲۰٫۲۰٫۴۴۰٫۰۴۰٫۵۳۱۲٫۴۸۷۸٫۴۴FS-G2
۰٫۰۳۰٫۰۱>۰٫۳۴۰٫۰۱>۰٫۴۴۶٫۷۵۰٫۱۷۰٫۳۵۰٫۰۳۰٫۵۴۱۲٫۳۶۷۸٫۹FS-M
محصولاتمعادنتماس با ما