محصولات فرآوری شده

محصولات فرآوری شده

محصولات فرآوری شده
نام صنعتی N/A
فرمول شیمیاییN/A
درجه خلوصN/A
نام های دیگرN/A
گریدN/A
بسته بندیN/A
P2o5%Mno%LOI%So3%K2o%Na2o%Mgo%Cao%Tio2%Fe2o3%Al2o3%Sio2%Sample
۰٫۰۰۵10۰٫۳1۰٫۹۰٫۵۰٫۳۱٫۳۰٫۶۷2857BLW64
۰٫۳۶۰٫۰۱۱۲٫۳۵۰٫۳۰٫۱۰٫۰۶۰٫۰۲۰٫۱۲۰٫۷۶۰٫۱۶۳۱٫۸۵۵۳٫۷۹KWM
محصولاتمعادنتماس با ما